Regulamin

Regulamin


 

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Pensjonatu BOREK, położonego w Medyce nr 464, 37-732 Medyka, świadczącego usługi zakwaterowania turystów.
 2. Opiekunem Gościa jest biuro (recepcja), mieszczące się na parterze obiektu.
 3. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa przy meldunku w dniu przyjazdu „z góry”, przelewem bądź online przed przyjazdem.
 4. Doba pobytowa rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 12:00 w dniu wyjazdu (możliwość indywidualnego podejścia do Gościa po wcześniejszym ustaleniu
  z personelem Pensjonatu).
 5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Pensjonacie BOREK w trakcie trwania doby, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.
 6. W przypadku rezerwacji i nie stawienia się Gościa do godz. 18:00 w dniu przyjazdu, Pensjonat BOREK zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za jedną dobę pobytu, obciążając opłatą kartę kredytową Gościa.
 7. Przy zameldowaniu Gościa niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości oraz popisanie Karty Meldunkowej.
 8. Pokój w Pensjonacie BOREK wynajmowany jest na doby.
 9. W przypadku, gdy Gość nie określił czasu pobytu, wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 10. Chęć przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić
  w recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upłynął termin najmu pokoju.
 11. Nie opuszczenie pokoju przez Gościa po godz. 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o jedną dobę.
 12. Pensjonat BOREK uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.
 13. Pensjonat BOREK ma obowiązek zapewnić dochowania tajemnicy informacji o Gościu.
 14. Pensjonat BOREK zapewnia wymianę pościeli i ręczników co trzy dni lub na życzenie Gościa.
 15. Na życzenie Gościa, Pensjonat BOREK w ramach pobytu świadczy następujące usługi: udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie bagażu Gościa przed rozpoczęciem / po zakończeniu  doby pobytowej (dotyczy dnia przyjazdu / wyjazdu).
 16. Reklamacje związane z zakwaterowanie, wyżywieniem oraz innymi warunkami pobytu można zgłaszać w biurze (recepcji) Pensjonatu BOREK. Ewentualne reklamacje nie mogą wpływać na terminy i wysokość płatności. Reklamacje będą rozpatrywane niezależnie, o czym Gość zostanie poinformowany ustnie bądź pisemnie.
 17. W przypadku wystąpienia szkody, Gość powinien niezwłocznie zawiadomić biuro (recepcję)
  o tym fakcie.
 18. Odpowiedzialność Pensjonatu BOREK z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest wyłączona.
 19. Pensjonat BOREK nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu czy też innego pojazdu należącego do Gościa.
 20. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Pensjonatu BOREK, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.
 21. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, pozamykać krany instalacji wodociągowej oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.
 22. Za zagubienie klucza pobierana jest opłata 50 zł brutto.
 23. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 24. Palenie tytoniu w pokojach i na terenie Pensjonatu BOREK jest zabronione. Opłata za dodatkowe czyszczenie pokoju, polegające na usunięciu zapachu dymu papierosowego, wynosi 200 zł brutto.
 25. W pokoju niedozwolone jest przechowywanie rzeczy niebezpiecznych i zabronionych prawem.
 26. Osoby niezameldowane w Pensjonacie BOREK mogą przebywać w pokoju od godz. 7:00 do godz. 22:00.
 27. W Pensjonacie BOREK obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godz. 22:00 – 7:00.
 28. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia Pensjonatu BOREK. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.
 29. Pensjonat BOREK może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin pobytu, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu, mieniu innych Gości albo innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gościa lub funkcjonowania Pensjonatu BOREK. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Pensjonatu BOREK, w szczególności do zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia, o ile nie zostały uiszczone uprzednio, oraz opuszczenia terenu Pensjonatu BOREK.
 30. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione przez wyjeżdzającego Gościa w pokoju, zostaną odesłane – zgodnie z dyspozycją Gościa – na koszt i adres wskazany przez Gościa. W przypadku braku dyspozycji od Gościa przez 3 miesiące, przedmioty te przechodzą na rzecz Pensjonatu BOREK.
 31. Dane osobowe Gości Pensjonatu BOREK przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 32. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
 33. Pensjonat BOREK w ramach pobytu oddaje w prywatne użytkowanie na czas pobytu, a Gość przyjmuje na czas pobytu do własnego, osobistego użytku, odbiornik telewizyjny.
 34. Wprowadzanie zwierząt na teren Pensjonatu BOREK jest dopuszczalne wyłącznie za dodatkową opłatą i pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby przy rezerwacji. Pensjonat BOREK może nie wyrazić zgody na wprowadzenie zwierzęcia na teren obiektu, jeśli uzna, że może to spowodować zakłócenie spokojnego pobytu Gości, funkcjonowanie Pensjonatu BOREK lub naruszenia niniejszego regulaminu. Gość ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez wprowadzone zwierzęta.
 35. Ewentualne spory pomiędzy Gościem a Pensjonatem BOREK będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce położenia Pensjonatu BOREK.